Cursos Oposició a Bomber de la Generalitat de Catalunya

Vols preparar l'oposició de Bombers de la Generalitat de Catalunya? Estàs en el lloc indicat.
Abans de començar a veure totes les classes per a preparar les proves de la teva oposició, és important que completis aquests primer passos: són cursos preparats perquè el teu començament en Bombero Ninja sigui perfecte.

Pots unir-te al canal de Telegram de l'acadèmia AQUÍ.

Temari general

  • La Constitució espanyola: estructura i contingut general.
  • L’Estatut d’autonomia de Catalunya: estructura i contingut general. Organització de l’Administració catalana. Institucions i organismes de la Generalitat.

Cursos:

El personal al servei de les administracions públiques. Regulació de la funció pública de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Drets i deures del personal funcionari. Situacions administratives. Mobilitat i sistemes de provisió de llocs de treball. Incompatibilitats. Règim disciplinari. Mesures d’igualtat per raó de gènere.

Curso: Tema 02 Gene – Funció pública

  • Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals: objecte, àmbit d’aplicació i definicions. Principis de l’acció preventiva. Equips de treball i mitjans de protecció. Drets i obligacions. Serveis de prevenció. Informació, consulta i participació dels treballadors.
  • Normativa de desplegament, normes i fitxes tècniques: Equips de protecció individual. Tipus d’EPI. Aspectes a considerar. Categories d’EPIS. Marcat reglamentari (CE) i marcat específic. Informació rellevant.

Curso: Tema 03 Gene – Llei 31/1995  Prevenció de riscos laborals

Temari específic

  • Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d’incendis i de salvaments de Catalunya.
  • Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya.

Cursos:

  • El Decret 276/2016, de 19 de juliol, de les funcions de guàrdia i del sistema de comandament dels serveis de prevenció, extinció d’incendis i salvaments de la Generalitat de Catalunya.
  • Decret 243/2007, de 6 de novembre, d’estructura del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació.

Cursos:

Sistema internacional de mesures. Cinemàtica. Velocitat i acceleració. Dinàmica. Força i pes. Vectors. Moment d’una força. Acció i reacció. Treball, potència i energia. Energia potencial. Energia cinètica. Principi de conservació de l’energia.

Curso: Tema 06 Gene – Unitats de mesura

Temperatura i fonts de calor. Transferència de la calor. Teoria del foc. Elements que componen el foc. Tipus de combustió. Combustions estequiomètriques i límits d’inflamabilitat i d’explosivitat. Classes de foc. Propagació del foc. Productes de la combustió. Fenòmens extrems: explosions (deflagracions, detonacions), flashover, backdraft.

Curso: Tema 07 Gene – Teoria del foc

Mètodes d’extinció. Agents extintors. Definició. Tipus d’agents extintors: característiques i aplicacions.

Curso: Tema 08 Gene – Agents Extintors

Màquines simples. Palanques i politges. Cargols i rosques. Torns i plans inclinats.

Curso: Tema 09 Gene – Mecànica

Estats de la matèria i canvis d’estat. Propietats físiques i químiques. Substàncies pures i mescles. Magnituds màssiques. Reaccions químiques. Àcids i bases. Oxidació-reducció. Dissolucions. Compressió i expansió de gasos. Gasos perfectes o ideals. Gasos comprimits, dissolts, liquats i criogènics.

Curso: Tema 10 Gene – Química

Classificació de les matèries perilloses segons ADR. Codi de perill. ADR. Etiquetes de perill segons ADR. Codi Hazchem. Diamant de perill NFPA-704. Definició d’intoxicacions. IDLH, IPVS, TLV, LC50, DL50, VLA, VLB. El fenomen de la BLEVE. Classificació, etiquetat i envasat de substàncies i preparats químics (CLP). Pictogrames, indicacions de perill i consells de prudència.

Curso: Tema 11 Gene – Risc Químic

Propietats dels fluids. Unitats de pressió. Pressió estàtica i pressió dinàmica. Hidrostàtica. Equació fonamental de la hidrostàtica. Principi de Pascal. Principi d’Arquímedes. Hidrodinàmica. Règim de fluid laminar i turbulent. Equació de continuïtat. Equació de Bernoulli. Teorema de Torricelli. Cabal, pèrdues de càrrega, cop d’ariet i efecte Venturi.

Estructura i parts dels vehicles. Sistemes de seguretat en els vehicles. Sistemes d’alimentació, distribució, lubricació, refrigeració, transmissió i frenada. Motors dièsel. Motors de benzina. Carburació i injecció. Sobrealimentació i tipologies de motors. Principals parts d’un motor. Potència i parell motor. Altres sistemes de propulsió: híbrids, elèctrics purs i bivalents de gas natural o GLP.

Protecció activa en els edificis: extintors, BIE (boca d’incendis equipada), hidrants, columnes seques, sistemes fixos d’extinció, sistemes de detecció i alarma d’incendis, sistemes d’abastament d’aigua contra incendis i sistemes per al control de fums i de calor. Protecció passiva en els edificis: compartimentació i sectors d’incendi. La resistència al foc de les estructures i la seva protecció: concepte i aplicacions bàsiques. Comportament al foc dels materials constructius. La reacció i la resistència al foc. Característiques dels elements i les vies d’evacuació dels edificis. Annex A Terminologia del Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi del Codi Tècnic de l’Edificació.

Curso: Tema 14 Gene – Prevenció i protecció contra incendis (RIPCI)

Cursos: Tema 14 Gene – Prevenció i protecció contra incendis (CTE) 

Valoració del pacient. Signes i símptomes. Suport vital bàsic i reanimació cardiopulmonar. Hemorràgies i xoc. Mobilització i immobilització de pacients traumàtics.

Materials de construcció ceràmics. El guix. El formigó en massa i el formigó armat. Aglomerants i mescles. El ferro i l’acer laminat. La fusta. Comportament i classificació dels productes de construcció i dels elements constructius de reacció i resistència davant el foc.

Curso: Tema 16 Gene – Materials de construcció

Accions i reaccions en una construcció. Tipus d’esforços. Fonaments i murs de contenció: tipus i aplicacions. Elements estructurals verticals (pilars i murs): tipus i aplicacions. Elements horitzontals (Forjats i sostres). Tancaments i façanes: tipus i aplicacions. Cobertes: tipus i aplicacions.

Curso: Tema 17 Gene – Estructures de l’edificació

Magnituds elèctriques. Conceptes bàsics d’electricitat. Intensitat del corrent elèctric. Potencial elèctric. Resistència elèctrica. Tipus de circuits. Corrent contínua i alterna. Corrent trifàsica. Potència elèctrica. Mesures de seguretat amb risc elèctric. Contacte elèctric directe i indirecte. Efectes de l’electricitat sobre l’organisme. Intensitat. Resistència al cos. Tensió de seguretat. Freqüència i forma de la corrent. Electricitat estàtica.

Curso: Tema 18 y 19 Gene – Electricitat

Instal·lacions interiors domèstiques. Els conductors i les normes d’instal·lació. Quadres de comandament. Dispositius de protecció en instal·lacions de baixa tensió. Escomeses. Instal·lacions d’enllaç. Xarxes de distribució en baixa tensió. Conductors i línies elèctriques. Estacions de transformació. Xarxa elèctrica d’alta tensió.

Curso: Tema 18 y 19 Gene – Electricitat

Instal·lacions d’emmagatzematge de GLP en dipòsits fixos. Xarxes i instal·lacions de distribució de combustibles gasosos. Definicions i característiques fonamentals. Instal·lacions receptores de combustibles gasosos. Escomeses. Conjunts de regulació i comptadors. Aparells de gas. Canalitzacions de distribució segons pressió màxima d’operació. Estacions de regulació de pressió i de mesura. Densitat relativa. Odorant.

Curso: Tema 20 Gene – Gasos

Lectura i interpretació de mapes. Ús, funcionament i càlcul de les escales. Simbologia i toponímia. Les corbes de nivell. Projeccions i coordenades. Triangulació i càlcul de distàncies. Sistemes GPS.

Cursos:

Les serralades. Els rius. Les valls. Embassaments i llacs. Vegetació i territori. Agricultura i territori. Els boscos a l’arc mediterrani.

Curso: Tema 22 Gene – Geografia física

Comarques i municipis. Principals eixos de comunicació. Principals nuclis de producció industrial. La producció agrícola. Nuclis de població en zones forestals.

Curso: Tema 23 Gene – Coneixement del territori català

Règims pluviomètrics a Catalunya. Règim dels vents. Temperatures. Períodes de retorn dels aiguats. La pressió atmosfèrica. Humitat relativa i temperatura de rosada.

Curso: Tema 24 Gene – Metereologia

A continuació et deixem els cursos de Bombero Ninja que et serveixen per a preparar el temari general de la teva oposició de Generalitat de Catalunya

Tema 01 Gene – Constitució Espanyola

Tema 01 Gene – Estatut d´Autonomia de Catalunya

Tema 03 Gene – Llei 31/1995 Prevenció de Riscos Laborals

A continuació et deixem els cursos de Bombero Ninja que et serveixen per a preparar el temari específic de la teva oposició de Generalitat de Catalunya.

Tema 04 Gene – Llei de Protecció Civil

Tema 14 Gene – Prevenció i protecció contra incendis (CTE)

Tema 14 Gene – Prevenció i protecció contra incendis (RIPCI)

Tema 16 Gene – Materials de Construcció

Tema 17 Gene – Estructures de l’edificació

Tema 23 Gene – Coneixement del Territori Català

« » página 1 / 2

En aquest apartat et deixem altres cursos de l'acadèmia que poden ajudar-te amb la preparació del temari.

Principios de Construcción y Estabilización de Estructuras – Comunidad Valenciana

Protección activa – Comunidad Valenciana

Urgencias Sanitarias – Comunidad Valenciana

Aquí pots trobar cursos sobre les proves físiques que hauràs de superar en la teva oposició. A més, el nostre entrenador desarolla entrenaments mensuals per a ajudar-te a la preparació. Qualsevol dubte, pots preguntar-li en els comentaris de classe o a través de la Comunitat d'Alumnes. A donar-li canya! 💪

3. Entrenamientos Generalitat Catalunya 2021

4. Entrenamientos Generalitat Catalunya 2022

En el següent curs trobaràs una recopilació de tots els simulacres que hem realitzat en la teva oposició. Ja saps que tens la plataforma de test per a fer punts *examenes i simulacres com necessitis.

En Bombero Ninja ens fluixeja cuidar la part mes humana de l'opositor. Aquí et deixem alguns cursos que t'ajudaran en el teu procés d'oposició. Així com uns altres que també considerem que poden *resutalrte útils.

Business Park, Av. de Castilla, nº2, 28830 San Fernando de Henares (Madrid)

Síguenos en redes

Ir arriba

¿Nos ayudas con una reseña?

General
Iván Gómez

Entrenamientos diciembre 💪🚒

¡Ya están publicados los entrenamientos del mes de diciembre! Generalitat de Catalunya. Comunidad Valenciana. Comunidad de Madrid. Y el entrenamiento peaking de Ayuntamiento de Madrid. ¡A por el casco! 💪🚒

Leer más >>