Generalitat de Catalunya

Vols preparar l'oposició de Bombers de la Generalitat de Catalunya? Estàs en el lloc indicat.
Abans de començar a veure totes les classes per a preparar les proves de la teva oposició, és important que completis aquests primer passos: són cursos preparats perquè el teu començament en Bombero Ninja sigui perfecte.

Pots unir-te al canal de Telegram de l'acadèmia AQUÍ.

Temari general

 • La Constitució espanyola: estructura i contingut general.
 • L’Estatut d’autonomia de Catalunya: estructura i contingut general. Organització de l’Administració catalana. Institucions i organismes de la Generalitat.

Cursos:

El personal al servei de les administracions públiques. Regulació de la funció pública de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Drets i deures del personal funcionari. Situacions administratives. Mobilitat i sistemes de provisió de llocs de treball. Incompatibilitats. Règim disciplinari. Mesures d’igualtat per raó de gènere.

Curso: Tema 02 Gene – Funció pública

 • Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals: objecte, àmbit d’aplicació i definicions. Principis de l’acció preventiva. Equips de treball i mitjans de protecció. Drets i obligacions. Serveis de prevenció. Informació, consulta i participació dels treballadors.
 • Normativa de desplegament, normes i fitxes tècniques: equips de protecció individual. Tipus d’EPI. Aspectes a considerar. Categories d’EPI. Marcatge reglamentari (CE) i marcatge especí- fic. Informació rellevant.

Curso: Tema 03 Gene – Llei 31/1995  Prevenció de riscos laborals

 • Títols 1r, 2n i 3r. Protocol per a la prevenció, la detecció, l’ac- tuació i la resolució de situacions d’assetjament sexual, per raó del sexe, de l’orientació sexual i/o de la identitat sexual a l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Cursos:

Temari específic

 • Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes. Capítols 1r, 3r i 4t

 • Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de pre- venció i extinció d’incendis i de salvaments de Catalunya.
 • Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya

Curso: 

Decret 276/2016, de 19 de juliol, de les funcions de guàrdia i del sistema de comandament dels serveis de prevenció, extinció d’incendis i salvaments de la Generalitat de Cata- lunya.

Curso:

Sistema internacional de mesures. Cinemàtica. Ve-locitat i acceleració. Dinàmica. Força i pes. Vectors. Moment d’una força. Acció i reacció. Treball, potència i energia. Energia potencial. Energia cinètica. Principi de conservació de l’energia.

Curso: Tema 08 Gene – Unitats de mesura

Temperatura i fonts de calor. Transferència de la calor. Teoria del foc. Elements que componen el foc. Tipus de combustió. Combustions estequiomètriques i límits d’in- flamabilitat i d’explosivitat. Classes de foc. Propagació del foc. Productes de la combustió. Fenòmens extrems: explosions (deflagracions, detonacions), flashover, backdraft.

Curso: Tema 09 Gene – Naturalesa del foc 

Mètodes d’extinció. Agents extintors. Definició. Tipus d’agents extintors: característiques i aplicacions.

Curso: Tema 10 Gene – Agents extintors

Estats de la matèria i canvis d’estat. Propietats físiques i químiques. Substàncies pures i mescles. Magnituds màssiques. Reaccions químiques. Àcids i bases. Oxi- dació-reducció. Dissolucions. Compressió i expansió de gasos. Gasos perfectes o ideals. Gasos comprimits, dissolts, liquats i criogènics.

Curso: Tema 11 Gene –  Química

Propietats dels fluids. Unitats de pressió. Pressió estàtica i pressió dinàmica. Hidrostàtica. Equació fonamental de la hidrostàtica. Principi de Pascal. Principi d’Arquímedes. Hidrodinàmica. Règim de fluid laminar i turbulent. Equació de continuïtat. Equació de Bernoulli. Teorema de Torricelli. Cabal, pèrdues de càrrega, cop d’ariet i efecte Venturi.

Curso: Tema 12 Gene – Hidràulica

Magnituds elèctriques. Conceptes bàsics d’electricitat. Intensitat del corrent elèctric. Potencial elèctric. Re- sistència elèctrica. Tipus de circuits. Corrent continu i altern. Corrent trifàsic. Potència elèctrica. Mesures de seguretat amb risc elèctric. Contacte elèctric directe

i indirecte. Efectes de l’electricitat sobre l’organisme. Intensitat. Resistència al cos. Tensió de seguretat. Fre- qüència i forma del corrent. Electricitat estàtica.

Atmosfera. Radiació solar. Principals variables: tem- peratura, humitat relativa i temperatura de rosada, pressió atmosfèrica. Vent: velocitat, direcció, moviment de masses d’aire. Meteors. Precipitació, intensitat de precipitació, període de retorn. Llamp. Núvols.

Curso: Tema 14 Gene – Meterorologia 

Terminologia mèdica: anatomia i fisiologia; el cos humà, regions del cos, termes topogràfics en ana- tomia; cavitats del cos i contingut; posicions anatò- miques; moviments articulars. Anatomia i fisiologia de l’aparell respiratori, del sistema cardiovascular, del sistema nerviós i de l’aparell locomotor.

Curso: Tema 15 Gene – Conceptes mèdics bàsics

Parts d’un vegetal. Principals espècies arbòries fores-tals i de jardineria a Catalunya. Principals comunitats vegetals: boscos, brolles, màquies, erms, prats i aigua- molls.

Curso: Tema 16 Gene – Vegetació 

Màquines simples. Palanques i politges. Cargols i ros- ques. Torns i plans inclinats.

Curso: Tema 17 Gene – Mecànica

Funcionament i principals parts del motor de gasoil, de gasolina, elèctric, de gas. Potència i parell motor.

Curso: Tema 8 – Motors

Tubs i els seus materials per a aigua, gasos i olis. Vàl- vules. Reguladors de pressió. Dosificadors i injectors. Turbines. Ventiladors. Cargol d’Arquímedes.

Curso: Tema 19 – Elements d’instal·lacions de fluids Bombes.

Estructura i parts dels vehicles. Sistemes de segure-
tat en els vehicles. Sistemes d’alimentació, distribució, lubricació, refrigeració, transmissió i frenada. Caracterís- tiques específiques segons pila o combustible.

Classificació de les matèries perilloses segons ADR. Codi de perill. ADR. Etiquetes de perill segons ADR. Codi Hazchem. Diamant de perill NFPA-704. Definició d’in- toxicacions. IDLH, IPVS, TLV, LC50, DL50, VLA, VLB. El fenomen de la BLEVE.
Classificació, etiquetatge i envasament de substàncies i preparats químics (CLP). Pictogrames, indicacions de perill i consells de prudència.

Cursos: Tema 21 Gene – Risc químic

Protecció activa en els edificis: extintors, BIE (boca d’in- cendis equipada), hidrants, columnes seques, sistemes fixos d’extinció, sistemes de detecció i alarma d’incen- dis, sistemes d’abastament d’aigua contra incendis i sistemes per al control de fums i de calor. Protecció passiva en els edificis: compartimentació i sectors d’in- cendi. La resistència al foc de les estructures i la seva protecció: concepte i aplicacions bàsiques. Comporta- ment al foc dels materials constructius. La reacció i la resistència al foc. Característiques dels elements i les vies d’evacuació dels edificis. Annex A Terminologia del Document Bàsic de Seguretat en cas d’Incendi del Codi tècnic de l’edificació.

Curso:

Valoració del pacient. Signes i símptomes. Suport vital bàsic i reanimació cardiopulmonar. Hemorràgies i xoc. Mobilització i immobilització de pacients traumàtics

Curso: Tema 23 Gene – Atenció sanitària

Materials de construcció ceràmics. El guix. El formigó en massa i el formigó armat. Aglomerants i mescles. El ferro i l’acer laminat. La fusta. Comportament i classi- ficació dels productes de construcció i dels elements constructius de reacció i resistència davant el foc.

Curso: Tema 24 Gene – Construcció

Accions i reaccions en una construcció. Tipus d’esforços. Fonaments i murs de contenció: tipus i aplicacions. Elements estructurals verticals (pilars i murs): tipus i aplicacions. Elements horitzontals (forjats i sostres). Tancaments i façanes: tipus i aplicacions. Cobertes: tipus i aplicacions.

Curso: Tema 25 Gene – Construcció 

 

Cablejat i aïllament. Commutador elèctric. In- terruptors: simple, automàtic, magnetotèrmic, diferencial. Transformador. Condensador. Bateria. Alternador. Panells fotovoltaics. Làmpades d’in- candescència, fluorescent i LED.

 • Curso: Tema 26 – Components i aparells elèctrics

Instal·lacions interiors domèstiques. Els conductors i les normes d’instal·lació. Quadres de comandament. Mecanismes de protecció en instal·lacions de baixa tensió. Preses de terra i parallamps. Connexions de servei. Instal·lacions d’enllaç. Xarxes de distribució en baixa tensió. Conductors i línies elèctriques.

 • Instal·lacions d’emmagatzematge de GLP en dipòsits fixos. Xarxes i instal·lacions de distribució de combustibles gasosos. Definicions i característiques fonamentals. Instal·lacions receptores de combus- tibles gasosos. Connexions de servei. Conjunts de regulació i comptadors. Aparells de gas. Canalitza- cions de distribució segons pressió màxima d’ope- ració. Estacions de regulació de pressió i de mesura. Densitat relativa. Odorant.
 • Curso: Tema 28 Gene – Instal·lacions de gas i xarxes de distri- bució

Cartografia. Escales. Simbologia. Corbes de nivell. Projeccions i coordenades. Ortofotomapes i fotogra- fia aèria.

Orografia: serres, serralades, valls. Hidrografia: rius, torrents, llacs, embassaments, conques. Costa: cap, golf, illa, delta. Clima i distribució territorial. Divisió fitogeogràfica a Catalunya.

 • Curso: Tema 30 – Geografia física de Catalunya

Nuclis compactes, nuclis disseminats, urbanitza- cions, polígons industrials, agricultura.

Demografia: piràmide d’edats, natalitat, mortali- tat, esperança de vida, migració. Activitat econò- mica: sectors, ocupació. Transport: principals elements de la xarxa viària i ferroviària, principals ports i aeroports.

Comarques i municipis de Catalunya. Les enti- tats municipals descentralitzades. Altres divisions administratives: províncies, Àrea Metropolitana de Barcelona, parcs naturals, reserves naturals, espais d’interès natural.

A continuació et deixem els cursos de Bombero Ninja que et serveixen per a preparar el temari general de la teva oposició de Generalitat de Catalunya

Tema 01 Gene – Constitució Espanyola

Tema 01 Gene – Estatut d´Autonomia de Catalunya

Tema 03 Gene – Llei 31/1995 Prevenció de Riscos Laborals

Tema 04 Gene – Llei d´igualtat de tracte i no-discriminació

Tema 04 Gene – Protocol d’assetjament sexual

Tema 05 Gene – Llei 17/2015 d´igualtat efectiva de dones i homes

A continuació et deixem els cursos de Bombero Ninja que et serveixen per a preparar el temari específic de la teva oposició de Generalitat de Catalunya.

Tema 06 Gene – Llei de Protecció Civil

Tema 16 Gene – Vegetació y Tema 30 Gene – Geografía física Catalunya

Tema 18 y 20 Gene – Mecànica vehicles

Tema 22 Gene – Prevenció i protecció contra incendis (CTE)

Tema 22 Gene – Prevenció i protecció contra incendis (RIPCI)

« » página 1 / 2

En aquest apartat et deixem altres cursos de l'acadèmia que poden ajudar-te amb la preparació del temari.

M6 – 01. Equipos de Protección Individual

M6 – 01. Equipos de Protección Respiratoria

Principios de Construcción y Estabilización de Estructuras – Comunidad Valenciana

Protección activa – Comunidad Valenciana

Urgencias Sanitarias – Comunidad Valenciana

Aquí pots trobar cursos sobre les proves físiques que hauràs de superar en la teva oposició. A més, el nostre entrenador desarolla entrenaments mensuals per a ajudar-te a la preparació. Qualsevol dubte, pots preguntar-li en els comentaris de classe o a través de la Comunitat d'Alumnes. A donar-li canya! 💪

3. Entrenamientos Generalitat Catalunya 2021

4. Entrenamientos Generalitat Catalunya 2022

5. Entrenamientos Generalitat Catalunya 2023

En el següent curs trobaràs una recopilació de tots els simulacres que hem realitzat en la teva oposició. Ja saps que tens la plataforma de test per a fer punts *examenes i simulacres com necessitis.

En Bombero Ninja ens fluixeja cuidar la part mes humana de l'opositor. Aquí et deixem alguns cursos que t'ajudaran en el teu procés d'oposició. Així com uns altres que també considerem que poden *resutalrte útils.

Scroll al inicio

¿Nos ayudas con una reseña?

Clases
PAU M

Gene 🚨| Nuevo curso

Acabamos de habilitar el nuevo curso del anexo de conceptos sanitarios. Entra AQUÍ para ver las primeras clases, seguimos grabando para tener el curso completo. ¿No te lo pierdas!

Leer más >>
Manual
Equipo Bombero Ninja

Gene 📙| Nuevo Anexo

Entra AQUÍ para descargar el nuevo anexo. Esta vez es el de Meteorología. Cada vez quedan menos, no te quedes sin descargar el tuyo.

Leer más >>
Clases
Equipo Bombero Ninja

Gene 🚨 Nuevas clases

Ya tienes disponibles clases del nuevo curso de Vegetación, dentro de muy poco estará completo. Además, quédate atento porque dentro de poco tenemos más novedades Entra AQUÍ y no te las pierdas

Leer más >>